Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về việc rà soát NLNN tại cuộc họp ngày 27/07/2011

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

tại cuộc họp với các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ vào ngày 27/07/2011 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo