Quy chế đào tạo đại học 5115

Quy chế đào tạo đại học  (ban hành kèm theo Quyết định 5115/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 25/12/2014)