Đề cương Tiếng Anh 2 Đọc – Viết – Nghe – Nói

Đề cương Tiếng Anh 2 Đọc – Viết – Nghe – Nói Học phần 2 được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2016 hệ VLVH VB2 & từ A.